کابل تبدیل USB به microUSB مدل S7 طول ۱ متر

کابل تبدیل USB به microUSB مدل S7 طول 1 متر