کابل تبدیل USB به microUSB مدل S6 طول ۱ متر

کابل تبدیل USB به microUSB مدل S6 طول 1 متر