کابل تبدیل USB به microUSB طول ۲۰ سانتی متر

کابل تبدیل USB به microUSB طول 20 سانتی متر