کابل تبدیل USB به USB-C طول ۲۰ سانتی متر

کابل تبدیل USB به USB-C طول 20 سانتی متر