کابل تبدیل USB به microUSB مدل Galaxy Note 4  طول ۱.۵ متر

کابل تبدیل USB به microUSB مدل Galaxy Note 4  طول 1.5 متر